Daleke destinacije > Daleke destinacije > Sri Lanka

Sri Lanka


Šri Lanka – biser Indijskog okeana. Ostrvo obiluje bujnim tropskim šumama, belim plažama i raznolikošču krajolika sa bogatom raznovrsnošću. Plaže su bogate palmama, a uvek možete uživati i u planinskom zelenilu. Ne čudi zašto je Marko Polo proglasio Šri Lanku jednim od najlepših ostrva na svetu. Od raskošnih planinskih oblasti do savršenih plaža, od jedinstvene divljine do istorijskih spomenika, Šri Lanka je jedna od najpopularnijih destinacija za putovanje.

 

Predanja kažu da su ovu biblioteku sastavila sedmorica svetih mudraca, pre 7000 godina. Zapisali su na širokim osušenim listovima palmi, sudbine i životopise svih ljudi, koji će jednom u budućnosti hteti da dođu u biblioteku i saznaju svoje sudbine. Jedan palmin list može trajati maksimalno 700 godina. Tokom vremena, napravljeno je više kopija ovih prastarih spisa, tako da u svetu danas ima ukupno dvanaest biblioteka na palminom lišću. Neke biblioteke sadrže preko milion dvesta hiljada palminih listova sa ispisanim sudbinama. Onaj koji čita - čitač, intuitivno uzima iz biblioteke snop u kojem se nalazi palmin list osobe kojoj se čita.

Svako može doći i dobiti informacije o svojoj sudbini. Na listovima palmi su na staro-tamilskom jeziku zapisani svi detalji iz života posetioca. Njegova prošlost, sadašnjost i budućnost. Tu su i podaci o roditeljima, braći i sestrama, partneru, deci, poslu, događajima, oboljenjima, navikama, uverenjima, karmi... Čitači su uvek muškarci - sveštenici. Veština čitanja uči se 10 godina i prenosi se sa oca na najstarijeg sina. Dnevno se može maksimalno pročitati sudbina za šest osoba.

Podaci o jednoj osobi su zapisani na jednom palminom listu. Nakon provere otiska desnog palca ruke za muškarce, levog palca ruke za žene i početnog slova imena, čitač proverava verodostojnost zapisa, proverom imena roditelja i nekih detalja iz prošlosti. Ukoliko se zapisani detalji poklapaju sa proživljenom stvarnošću osobe, čitač započinje čitanje budućnosti zapisane na listu. Ukoliko se podaci na listu ne poklapaju, traži se novi list i pronalazi taj koji je verodostojan i odgovarajući za osobu kojoj se čita.

Pre svakog čitanja čitač meditira. Ukupno meditira oko 4 sata dnevno. Nakon pročitanih opštih informacija čita se 12 različita poglavlja. Budući događaji se čitaju u vremenskim intervalima u periodima od dve do pet godina. Ukoliko ne želite nešto da čujete, to treba da napomente na početku. Biće pročitano samo ono što osoba želi da zna. Čitači su posebno nadareni i obučeni ljudi. Možete pitati sve što želite. I ono što se odnosi na sudbine drugih ljudi. Nikada se nije dogodilo da pročitani zapis nije bio tačan. Mnogi ljudi nisu verovali da će im se pročitano dogoditi i ostvariti. Postoji mnogo potvrda da je sve pročitano i proživljeno.

Preuzeto lovesensa.rs

 • Program:
 • Polazak:
 • Povratak:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Sri Lanka
 • 05.02.2019.
 • 15.02.2019.
 • nocenje sa doruckom
 • hotel
 • avio
Cena: 1250 e

CENA PAKET ARANZMANA/AVIO PREVOZ,SMESTAJ I OBILASCI 11 DANA/9 NOCENJA JE  1250e

 Cena aranžmana obuhvata :

Avio kartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Kolombo – Beograd

Smeštaj na bazi  2  noćenja sa doručkom u  izabranom objektu u dvokrevetnim sobama ili trokrevetnim sobama  u Kendiju.

Smeštaj na bazi  7 noćenja sa doručkom u  izabranom objektu u dvokrevetnim sobama ili trokrevetnim sobama  u Negombu.

Sve transfere prema planu i programu putovanja (aerodrom –Kendi - Negombo - aerodrom)

 Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji (ino partnera)


Cena aranžmana ne obuhvata :

Vizu za Šri Lanku (oko 40 eur u dinarskoj protivvrednosti sa uslugom viziranja)

Fakultativne izlete i ulaznice za lokalitete i kulturno-istorijske spomenike

Ulaznica za Budin Zub u Kendiju (oko 15eur).

Celodnevni Izlet po program  ( DAN 3. – 45 eur)

Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji nakasnije do 5 dana pred put)

Individualne troškove za vreme putovanja

 

Popusti
 Umanjenje za sopstvenu organizaciju tranfera oko 600e

Opšte napomene:

 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA TIPO TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da 48H pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje i konzumiranje alkohola.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 12 putnika.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska .
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi bilo šta od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • HOTEL SUNRAY 4*-  https://www.hotelsunray.com/en-gb - Kandy;
 • HOTEL MAPLE HOTEL 3+*   https://www.mapleleafsrilanka.com - Negombo;

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, TIPOTRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika .
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi

·         prema ugovoru sa partnerom iz Šri lanke, može doći do promene hotela, ali u tom slučaju partner je u obavezi da obezbedi hotele iste kategorizacije i slične lokacije !

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju pašoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Dodatne napomene :

·         Guest house je smeštajni objekat tipičan za područje Južne i Jugoistočne Azije. Sobe su uglavnom manje prostrane, sa dva ili tri kreveta i sopstvenim kupatilom. Usluga je na bazi noćenja.

·         Hotel 2-3-4* je smeštajni objekat koji raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba je klimatizovana i ima sopstveni TWC. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

·         Negombo se nalazi u neposrednoj blizini internacionalnog aerodroma Bandaranaike, 37km severno od Kolomba. Smešten je na samoj obali Indijskog okeana i nekada je bio portugalska kolonija.

·         Kendi (Kandy) je kulturna prestonica Šri Lanke. Smatra se jednim od najlepših i najživopisnijih gradova. Nalazi se u središtu ostrva. Sam grad, kao i njegova okolina izuzetno su bogati prelepom prirodom, tropskim vrtovima, kao i kulturnim i verskim objektima.

·         Uobičajene vremenske prilike u ovom periodu su karakteristične za tropski pojas. Topli period sa temperaturama na Šri Lanci u proseku od 25 do 30° C sa visokom vlažnošću vazduha i kratkim topskim pljuskovima. Noći su nešto svežije, a temperatura mora je oko 23 do 25° C.
Valuta na Šri Lanci je rupi: 1USD = 134.188 LKR 1EUR= 150.467 LKR.
Preporučuje se lagana pamučna odeća kao i lagana, udobna obuća (za pešačenje). Treba poneti laganu jaknu, kišobran ili kabanicu za kišu.

Organizator putovanja je Tipo Travel TRAVEL sa licencom OTP 266/2010 Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TIPO TRAVEL ( Cenovnik br 1. važi od 01.10.2018.)

 

PROGRAM PUTOVANJA:

(29.11.2018) DAN 1.: Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata pre leta. Let iz Beograda sa presedanjem.


(30.11.2018  DAN 2.: Dolazak na aerodrom u Kolombu. Organizovan doček grupe na aerodromu, tročasovno upoznavanje Kolomba  panoramsko razgledanje  grada ) sa pauzama u pratnji stručnog vodiča. Odlazak do biblioteke Palminih Listova radi obavljanja formalnosti i zakazivanja termina . Nakon toga transfer do starog kraljevskog grada Kandy, poslednje prestonice sinhaleske kraljev ine.  Poslepodnevna poseta Hramu Budinog Zuba (bez ulaznice) , najsvetijem utočištu budizma. Smeštaj u odabrani objekat.  Noćenje. 


(01.12.2018) DAN 3.: Jutarnji odlazak na  fakultativni izlet. Prvo posećujemo čuvenu fabriku čaja . Proizvodnja najpoznatijeg napitka na svetu, mogućnost degustacije. Nakon završenog obilaska, nastavak vožnje do Pinavele, rezervata za slonove gde ćete uživati u druženju sa ovim pametnim životinjama. Posetioci ovog sela u većini slučajeva imaju priliku da ih nahrane i pogledaju kako se slonovi kupaju u obližnjoj reci. U povratku obilzak „Spice Garden“ (možda ste se pitali kako izgleda drvo vanile, cimeta, karanfilića, kakaa, ananasa, kafe... ) i pogledamo plantaže čaja čime  se završava ovaj izlet. Slobodno vreme po povratku u Kendi ili fakultativni odlazak u večernjim časovima na kulturni  program tradicionalnog plesa.Noćenje.


(02.-09.12.2018) DAN 4. - DAN 10.: Doručak. Napuštanje hotela i odlazak u  Negombo , bivše kolonije Portugala i Holandije, danas poznatog  letovališta na zapadnoj obali okeana prepoznatljivog po hrišćanskim crkvama iz kolonijalnog perioda na obali okeana. Boravak u letovalištu. Slobodni dani za kupanje i uživanje  sa mogućnošću korišćenja svakodnevnih organizovanih fakultativnih aktivnosti i izleta kroz čudesnu Šri Lanku.


(09.12.2018) DAN 11.: Napuštanje smeštaja.Transfer do aerodroma. Let iz Kolomba za Beograd sa presedanjem.


(10.12.2018) DAN 12: . Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.


 

 

 

Dodatni fakultativni izleti :


1. LAGUNA, FARMA KORNJAČA, RUDNIK MOONSTONE – poludnevni izlet – krećemo u ranim jutarnjim časovima i ukrcavamo se na katamarane. Vozimo se po zelenoj laguni i obilazimo neka od mnogobrojnih ostrva. Upoznajemo se sa načinom gajenja i korišćenja cimeta, palmi, uživamo u fish spa tretmanu, mazimo bebu aligatora i uživamo u prirodi. Nakon toga posećujemo farmu kornjača, a potom i rudnik mesečevog kamena. Ovaj poludragi kamen jedino se može pronaći na Šri Lanki.

Cena izleta: 30 eur – uključuje prevoz, vožnju katamaranom, ulaznicu u farmu kornjača


2. GALLE (GOL), MIRISA (WELIGAMA)  - celodnevni izlet – prvo posećujemo grad Galle, odnosno Gol, gde ćemo obići stari deo grada, koji će vam pokazati koliko se ovaj grad razlikuje od drugih gradova Šri Lanke upravo zbog uticaja Holanđana koji su ovde bili dugi niz godina. Obilazimo art galerije, svetionik i uživamo u „maloj Holandiji“. Nakon toga nastavljamo naš put ka plaži Mirisa gde ćemo provesti ostatak dana. Usput ćemo u Weligami videti čuvene pecaroše koji tradicionalno love ribu sedeći na dugim štapovima.

Cena izleta: 30 eur – uključuje prevoz


3. POSMATRANJE KITOVA

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 100 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne  banke na dan uplate, nakon formiranja grupe uplaćuje  min 50% iznosa a ostatak iznosa se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 20 dana pred put.

* ZAKAZIVANJE TERMINA 100 e

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Tipo Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

 

 

Ostavi komentar

(2) Komentara

Marija

Stvarno KONACNO!!! Jedva sam docekala ovo da se objavi i ozvanice datumi :))))))) vidimi se u Sri Lanci ;)
05.10.2018. by Marija

Jasmina

Konacno, cekala sa ovaj program , vidimo se u subotu . Pozz.
05.10.2018. by Jasmina
Postavite pitanje