Opšti uslovi putovanja

Na osnovu ĉlana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA “.TIPO TRAVEL..“ iz BEOGRADA dana 25.01.2018. god. utvrduje sledeće OPŠTE USLOVE PUTOVANJA 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE: Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrĊuje da su mu uruĉeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora se istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova ĉine sastavni deo Ugovora izmeĊu Putnika i TA “ .TIPO TRAVEL” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom. Pre zakljuĉivanja Ugovora Organizator moţe u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zakljuĉenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zakljuĉenja Ugovora. U sluĉaju postojanja razlike izmeĊu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 ĉasova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novouĉinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i adrseom lica sa kojim je zakljuĉio ugovor o garanciji putovanja, za sluĉaj insolventnosti. 2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaĉu zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje moţe prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistiĉkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljĉen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje:Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turistiĉko putovanje duţan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznaĉi svojstvo u kome nastupa.(ĉl. 58 ZOT). Ako posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznaĉi svojstvo u kome nastupa, posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja (ĉl.881 ZOO). Prijava Putnika postaje punovaţna kada je potvrĊena zakljuĉenjem Ugovora na naĉin na koji je Prijava uĉinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranţmana ako drugaĉije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugaĉije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre poĉetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa taĉkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odreĊenog putnika iz Ugovora. Zakljuĉenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne moţe se menjati, osim ako ugovorne strane izriĉito ugovore drugaĉije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko doĊe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene vaţe za sve navedene putnike u Ugovoru. Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na raĉun Organizatora ili Posrednika. U sluĉaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranţmana, Organizator putovanja moţe odustati od Ugovora i traţiti nadoknadu u skladu sa taĉkom 12. ovih Opštih uslova. 3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: - U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se iskljuĉivo Organizator saglasio, - Isplati srazmernu realnu razliku izmeĊu ugovorene cene i cene putovanja sniţene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniţenje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pruţalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviĊenih dogaĊaja na koje Organizator nema uticaja i ĉije su posledice neizbeţne uprkos primeni duţne paţnje ili nekim drugim dogaĊajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati, - Saglasno dobrim poslovnim obiĉajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika, - Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nuţnu pomoć Putniku; - Ne odgovara za usluge pruţene Putniku od strane drugih lica van Programa, - Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadrţane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. 4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: - Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom, - Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeĊuje i za njih ne odgovara Organizator, - Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na naĉin predviĊen Ugovorom, - Da Organizatoru blagovremeno dostavi taĉne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove odreĊene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (graniĉni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) , - Da nadoknadi štetu koju priĉini neposrednim pruţaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova, - Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene, - Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji, - Da se pre zakljuĉenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge naĉine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; - Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o taĉnom vremenu polaska i povratka sa putovanja. 5. CENE I SADRZAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obraĉun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugaĉije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge. Cena iz Ugovora ukljuĉuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga proseĉnog kvaliteta uobiĉajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge). Cena aranţmana ne ukljuĉuje, ako nešto drugo nije posebnob ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i luĉkih taksi, lokalnog turistiĉkog vodiĉa, predstavnika organizatora, turistiĉkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja leţaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima ureĊaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veliĉina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviĊene Programom. Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu odreĊeni su od neposrednih pruţalaca usluga i iste treba tumaĉiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan poĉetka putovanja a ne datum zakljuĉenja ugovora). U sluĉaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja. U cenu nisu ukljuĉeni i Organizator ne moţe biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pruţalac usluga, a nisu bile predviĊene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za uĉešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. 6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator moţe zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre poĉetka putovanja ako je nakon zakljuĉenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izraţena u dinarima ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviĊenim sluĉajevima. Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sliĉan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili moţe putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznaĉenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što moţe biti i kroz izvršenu uplatu. Naknadna sniţenja cena Programa ne mogu se odnositi na već zakljuĉene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru. 7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge proseĉnog kvaliteta, uobiĉajene i specifiĉne za odreĊene destinacije, mesta i objekte. U sluĉaju da putnik ţeli neke usluge van Programa, o tome mora zakljuĉiti Poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pruţalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izriĉito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadrţanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da oĉigledne štamparske i raĉunske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema sluţbenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliĉiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranţmana, izabrane destinacije i kategorizacije odreĊene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora. Datum poĉetka i završetka putovanja utvrĊen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graniĉnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadleţnih vlasti, tehniĉkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiĉu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne moţe uticati, te zbog toga za takve sluĉajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo oznaĉavaju kalendarski dan poĉetka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog veĉernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim veĉernjim ĉasovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim ĉasovima i sliĉno. Za avio aranţmane ugovoreno vreme poĉetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 ĉasa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U sluĉaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i meĊunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod ĉarter letova je u kasnim veĉernjim ili ranim jutarnjim ĉasovima i ako je npr. obezbeĊen ugovoreni poĉetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen. Usluge turistiĉkog vodiĉa, pratioca, lokalnog vodiĉa, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nuţnu pomoć Putniku po unapred utvrĊenim terminima periodiĉnog deţurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan naĉin. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridrţavanje pomenutih instrukcija predstavlja povreduUgovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom sluĉaju snosi Putnik u celosti. Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odraţavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza. Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo odreĊenu turistiĉku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom. 8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ: 8.1. Smeštaj: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno: - Putnik će biti smešten u bilo koju sluţbeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i poloţaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike, - Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan poĉetka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza, - Trokrevetne i ĉetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreĊuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima ureĊaja u smeštajnim objektima razliĉit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 ĉasa, - Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obiĉaja utvrĊenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pruţalaca usluga. - Nakon otpoĉinjanja turistiĉkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj moţe se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niţe kategorije moţe se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. - Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naroĉito na: deponovanja i ĉuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u odreĊeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu. 8.2. Ishrana: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno: - Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi preteţno od visine cene aranţmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obiĉaja bez obzira da li je usluţivanje po principu samoposluţivanje ili posluţivanja (menija). - Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identiĉna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadrţajem All inclusive usluge u pismenoj formi. - Doruĉak, ako drugaĉije nije naznaĉeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doruĉak. - Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluţivanja uslugu ishrane izvrši posluţivanjem. U smeštajnom objektu su identiĉni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U sluĉaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pruţaocem ishrane postigne drugaĉiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane. 8.3. Prevoz: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno: - Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistiĉkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji vaţe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angaţuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila odreĊenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljuĉen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuĊeno mesto u prevoznom sredstvu. - Organizator ima pravo da za prevoz angaţuje sve tipove turistiĉkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviĊene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju, - Za vreme voţnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je duţan da svu nastalu štetu svojom nepaţnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je duţan da pre puta proveri i usaglasi svoja liĉna i putna dokumenta i prtljag, a u sluĉaju uoĉene nepravilnosti obavesti vodiĉa/pratioca putovanja. - Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz taĉke 12. Opštih uslova. - Putni pravac, pauze, mesta i duţine njihovog trajanja odreĊuje vodiĉ/pratilac - vozaĉ. Vodiĉ/pratilac -vozaĉ ima pravo da, zbog nepredvidivih, neiţbeţnih ili bezbedosnosnih i sliĉnih okolnosti, promeni red voţnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. - Putnik je duţan da se pridrţava upustava vozaĉa ili vodiĉa/pratioca putovanja (duţine pauze i sl..) - NeusklaĊenost liĉnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili ĉak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruĉi na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. - Avionske ili posebne prevozne karte vaţe samo na njima naznaĉenim datumima i vremenima. - Prevoz Putnika vazdušnim, ţelezniĉkim, morskim, reĉnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika odreĊena u skladu sa propisima i obiĉajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora. 9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se iskljuĉivo na drţavljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije duţan upoznati putnike drţavljane drugih drţava na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji vaţe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog drţavljanina da se informiše kod nadleţnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati vaţeću putnu ispravu sa rokom vaţenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Sluţbenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pograniĉne vlasti ili imigracione sluţbe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, duţan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. Putnik je duţan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifiĉna ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hroniĉne bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima vaţe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odreĊenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u sluĉaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je duţan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u sluĉaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne moţe realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove taĉke, primenuju se odredbe taĉke 12. Opštih uslova. 10. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odreĊene teţine koju odreĊuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema vaţećim cenama prevoznika naznaĉenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljuĉiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ruĉnim prtljagom, te preporuĉujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je duţan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadleţnoj aerodromskoj sluţbi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom putnik moţe poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je duţan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pruţaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema vaţećim meĊunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliţe smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. Osim kod namere i grube nepaţnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obiĉno ne nose sa sobom, izuzev kada je izriĉito preuzeo predmete na ĉuvanje. Zato se Putniku ne preporuĉuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na ĉuvanje ili da ih nose sa sobom. Duţnost putnika je da vidljivo oznaĉi svoj prtljag sa liĉnim podacima, i da liĉne dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporuĉuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehniĉki instrumenti i medikamenti nose iskljuĉivo u ruĉnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguće. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge. 11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 11.1. Pre poĉetka putovanja: Organizator moţe vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja moţe se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (ĉl.879 ZOO). Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u sluĉaju: - nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre poĉetka turistiĉkog putovanja i - zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zakljuĉuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-ĉarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. U sluĉaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriĉe bilo kakvih potraţivanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zakljuĉenog Ugovora. 11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o ĉemu je duţan bez odlaganja na najpogodniji naĉin obavestiti Putnika, zadrţava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, guţva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĊenog za obilazak, promene u viznom reţimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim sluĉajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa. Organizator se oslobaĊa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoliĉnog ponašanja, bez obzira na izreĉenu opomenu. U tom sluĉaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati priĉinjenu eventualnu štetu. U sluĉaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (teroristiĉkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri ĉemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno uĉinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuĊeni povratak obezbeĊenim prevoznim sredstvom. 12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA: 12.1. Pre poĉetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o ĉemu je duţan pismeno izvestiti Organizatora na naĉin kako je zakljuĉen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraĉun naknade koja pripada. Ukoliko putnik blagovremeno otkaţe putovanje (od 90 do 45 dana ) organizator ima pravo zadrţavanja samo administrativnih troškova i to (2000,00 rsd) . Organizatoru, izraţene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugaĉije odreĊeno i to: 5% ako se putovanje otkaţe do 45 dan pre poĉetka putovanja, 10 % ako se putovanje otkaţe od 44 do 30 dana pre poĉetka putovanja, 20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja , 40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja, 80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja, 90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja, 100 % ako se otkaţe 5 do 0 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja. Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to: a. kod brodskih krstarenja- 5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre poĉetka putovanja, 15% od 90 do 45 dana pre poĉetka putovanja, 30% od 44 do 29 dana pre poĉetka putovanja, 50%od 28 do 15 dana pre poĉetka putovanja, 80% od 14 do 7 dana pre poĉetka putovanja, 95% od 6 do 3. dana pre poĉetka putovanja, 100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, Ċaĉke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor: 5% ako se putovanje otkaţe do 120 dana pre poĉetka putovanja, 20 % ako se otkaţe od 119 do 90 dana pre poĉetka putovanja , 50 % ako se otkaţe 0d 89 do 60 dana pre poĉetka putovanja, 80 % ako se otkaţe od 59 do 45 dana pre poĉetka putovanja, 100 % ako se otkaţe od 44 do pre poĉetka ili u toku putovanja. Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno uĉinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, braĉnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, braĉnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, - poziva za vojnu veţbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvaniĉno proglašenih od nadleţnog organa zemlje putovanja. Za navedene sluĉajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spreĉenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izriĉito potvrĊuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu veţbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika sluĉajevi lokalnih teroristiĉkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadleţnih drţavnih organa domicilne ili zemlje putovanja. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrĊeno iznenadno i neoĉekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zakljuĉenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva leĉenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava poĉetak -korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u sluĉaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, duţan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i uĉinjenih troškova. Organizator je, u sluĉaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zakljuĉi ugovor. U sluĉaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaĉa. Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza. 12.2. Nakon otpoĉinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznaĉajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobaĊa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je duţan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okonĉanja turistiĉkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa taĉkom 14 ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika. 13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije ukljuĉeno putno osiguranje. Organizator savetuje zakljuĉenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljuĉuje samo izmeĊu Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da proĉitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zakljuĉivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrĊuje da mu je informisan i upućen na obezbeĊenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporuĉuje da isto sam obezbedi, jer to moţe biti razlog da pograniĉne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znaĉajne troškove eventualnog leĉenja. Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja i to: Za slucaj insolventnosti i radi naknade štete putniku - polisu osiguranja garancije putovanja br. 300000053717 od 25.01.2018 god. osiguravajuće kompanije „Milenijum Osiguranje” iz BEOGRADA. ul Bul.Mihajla Pupina , br. 10 L (Putnik zateĉen na putovanju treba na najbrţi naĉin da kontaktiraju osiguravaĉa”, na tel. br. +381.7152239. ili e.mail: mios@milenijum-osiguranje.rs Predmet osiguranja je garancija putovanja i to: a) Garancija putovanja za slučaj insolventnosti Organizatora putovanja, na ime: troškova nuţnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; potraţivanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu ugovora o Turistiĉkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao; potraţivanja uplaćenih sredstava Putnika, u sluĉaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja; potraţivanja razlike izmeĊu uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o Turistiĉkom putovanju i sredstava sniţenih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja: b) Garancija putovanja radi naknade štete koja je prouzrokovana Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, na ime: potraţivanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu ugovora o Turistiĉkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao; potraţivanja razlike izmeĊu uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o Turistiĉkom putovanju i sredstava sniţenih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Način aktiviranja garancije putovanja i podnošenje odštetnog zahteva: Garancija putovanja aktivira se prijavom Korisnika osiguranja; Korisnik osiguranja je duţan da bez odlaganja obavesti Osiguravaĉa o nastupanju osiguranog sluĉaja; Korisnik osiguranja duţan je da dostavi Osiguravaĉu prijavu štete. Prijava se vrši pisanim putem, putem e-maila, telegramom ili na neki drugi sliĉan naĉin; Korisnik osiguranja je duţan da, na zahtev Osiguravaĉa, pruţi svako obaveštenje ili dokument kojim raspolaţe i da preduzme sve razumne mere za pribavljanje obaveštenja ili dokumenata koji su u posedu drugih lica a odnose se na utvrĊivanje postojanja i obima obaveze Osiguravaĉa ili su sa njima u vezi; Korisnik osiguranja je duţan da dostavi Osiguravaĉu odgovarajuće izjave i potvrde koje mu, s obzirom na specifiĉnosti svakog konkretnog sluĉaja, Osiguravaĉ zatraţi. 14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je duţan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o naĉinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Organizator putovanja je duţаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je ĉuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika. Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a U hitnim sluĉajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pruţaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru. Za pomoć, hitne i druge sluĉajeve, kao i reklamacije Putnik moţe kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 2401 413 radnim danima od 09:00h-19:00h, subotom od 09:00h- 15:00h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@tipotravel.com Za hitne i sliĉne postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se moţe kontaktirati. Putnik je u obavezi da dobronamerno saraĊjuje i strpljivo saĉeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni (npr. kvar friţidera, nestanak struje ili vode, loše oĉišcćen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuĊeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane saĉinjavaju i potpisuju. Putnik zadrţava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom ĉinjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već iskljuĉivo Organizator. Putnik ne moţe da zahteva srazmerno sniţenje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani naĉin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima izmeĊu pruţenih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrĊivanja nedostataka”, iskljuĉivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovanu reklamaciju (pisanureklamaciju na licu mesta, raĉune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga ĉinjeniĉno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni izmeĊu ugovorenih i neizvršenih odnosno delimiĉno izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinaĉno, jer organizator neće razmatrati grupne prigovore. Poţeljno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beograd, ul . Milesevska br.51.. Putnik moţe dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zakljuĉio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je odreĊeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаĉu zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije Organizator je duţan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazloţene i dokumentovane reklamacije, po uĉinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora. Organizator je duţan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije .Organizator putovanja moţe produţiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija. Ukoliko reklamacijar nije kompletna i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim obiĉajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. Sniţenje cene po reklamaciji putnika moţe dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne moţe obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremeno jreklamaciji po ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimiĉno izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniţenja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj naĉin odrekao svih daljih potraţivanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na ĉinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konaĉnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pruţene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pruţaoca usluga koji je vaţio na dan zakljuĉenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloţivim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pruţaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao paţljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila. Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAĈNE USLUGE: 15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je saĉinio po zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih taĉaka ovih Opštih uslova, ako ovom taĉkom nije drugaĉije regulisano. Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinaĉnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se obraĉunava po pojedinaĉnoj usluzi i na kraju se sabira. Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o ĉemu je duţan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraĉun naknade koja pripada Organizatoru, izraţene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugaĉije odreĊeno i to: 5% ako se putovanje otkaţe do 60 dana pre poĉetka putovanja (blagovremeni otkaz) 15 % ako se putovanje otkaţe od 60 do 30 dana pre poĉetka putovanja, 20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja , 40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja, 80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja, 90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja, 100 % ako se otkaţe 5 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja. 15.2. Pojedinaĉne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge (dalje: Posrednik usluge). Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaţe na ime troškova rezervacije depozit koji ne moţe biti manji od 50 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kusru banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uraĉunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuĊenu ili potvrĊenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadrţava Organizator u celosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepaţnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turistiĉkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izmeĊu Putnika i neposrednih pruţaoca usluga (npr. pojedinaĉna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinaĉnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi iskljuĉivo izmedju Putnika i svakog pojedinaĉnog pruţaoca usluge. Kod pojedinaĉnih turistiĉkih usluga primenuje se sledeća skala otakza, ako drugaĉije nije ugovreno: a. za hotelski smeštaj: do 30 dana pre poĉetka putovanja 10% od 29. do 22 dana pre poĉetka putovanja 15% od 21. do 8 dana pre poĉetka putovanja 25% od 7 dana pre poĉetka putovanja 50% od 6 dana do i nakon poĉetka korišćenja 100% od cene b. za zakup apartmana po jedinici: do 45 dana pre poĉetka putovanja 20% od 44. do 30. dana pre poĉetka putovanja 50% od 29. dana pre poĉetka putovanja 70% i od 15 dana do i nakon poĉetka korišćenja 100%, . c. kod zakupa kamp vozila i motora: do 31 dana pre poĉetka putovanja 20% od 30. do 22. dana pre poĉetka putovanja 30% od 21. do 8. dana pre poĉetka putovanja 50% od 7. do 3. dana pre poĉetka putovanja 65% od 2. dana pre poĉetka putovanja ili kod nepojavljivanja 80% d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleĊini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila. Ako ugovorom o najmu vozila nije drugaĉije predviĊeno vaţe sledeća pravila: Rezervacije i potvrde vaţe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za odreĊeni model. Agencije zadrţavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne moţe da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi. Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U sluĉaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili kraĊe iznajmljenog vozila zadrţava se sigurnosni depozit kao participacija. U sledećim sluĉajevima odgovornost Putnika je iskljuĉiva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri voţnji; oštećenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoţenje;gubitak ili oštećenje kljuĉeva;troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgod ili ukradene iz vozila;potpuno oštećenje pneumatika. U sluĉaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je duţan: odmah obavestiti policiju i saĉiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delmiĉnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozaĉ vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeĊuje Putnika, kao i drugog ovlašćenog vozaĉa u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( raĉun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);origimal kljuĉevi i saobraćajna dozvola vozila. Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je zapoĉet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik moţe putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije. Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbeĊeni uz dodatnu nadoknadu. Putnik potvrĊuje da ce njegovi liĉni podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan se mogu preneti trećim licima radi utvrĊjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta. e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinaĉni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obraĉunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinaĉne usluge. Kod ugovorene pojedinaĉne usluge prevoza u sluĉaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, ţelezniĉke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaraĉunati pune cene. U sluĉaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor moţe traţiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu. 16. ZAŠTITA LIĈNIH PODATAKA PUTNIKA: Liĉni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da liĉne podatke Organizator moţe koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri ĉemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odreĊenim posebnim propisima. 17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator moţe Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugaĉije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pruţaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadrţajima (povodom odrţavanja sportskih, kongresnih i sliĉnih meĊunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – Ċaĉki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji ĉine sastavni deo takvih Ugovora. Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost ĉitavog Ugovora o putovanju, što vaţi i za ove Opste uslove. Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadleţnost za rešavanje meĊusobnih sporova u sudu u Beogradu, uz primenu ovih Opštih uslova i propisa R. Srbije na naĉin predviĊen propisima R. Srbije. Ovi Opšti uslovi vaţe od 25.01.2018.god. M.P. Direktor Bojan Djurovic